3 Temmuz 2015 Cuma

MYSQL'de KULLANILAN OPERATÖRLER

MySQL' de Operatörler
OperatörMySQL' de YazılımıEkran ÇıktısıAçıklama
And (&&) SELECT 1 AND 1;/SELECT 1 && 0;1/0İki değerin 1 olması sonucu sonuç 1 olur değerlerden biri 0 ise sonuç 0 olur.
Or (||) SELECT 0 OR 1;/SELECT 0 || 0;1/0Bir değerin 1 olması sonucu sonuç 1 olur değerlerden ikisi 0 ise sonuç 0 olur.
XorSELECT 1 XOR 1;0Or kapısından gelen sonucun tersini verir.
:=SELECT @var1 := 1, @var2;1, NULLAtama işlemi yapar.
=SELECT 0 =1;0Eşit olup olmadığını kontrol eder.
<=>SELECT 1 <=> 11Eşit değilse sonuç 0 eşitse 1 sonucunu verir.
!=,<>SELECT 1 <> 10Eşit değilse sonuç 1 eşitse 0 sonucunu verir.
<=SELECT 0.1 <= 21Küçük veya eşit olması durumunda sonuç 1 dir.
>=SELECT 0.1 >=  20Büyük veya eşit olması durumunda sonuç 1 dir.
<SELECT 1 < 21Küçük olup olmadığını kontrol eder.
>SELECT 5 > 21Büyük olup olmadığını kontrol eder.
IS boolean_valueSELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE; 1,1Boolean (Lojik kapılar) ile rakamları karşılaştırır. Aynı ise 1 değilse 0 verir.
IS NOT boolean_valueSELECT 1 IS FALSE, 1 IS TRUE0,1Boolean (Lojik kapılar) ile rakamları karşılaştırır. Aynı ise 0 değilse 1 verir.
IS NULLSELECT 1 IS NULL, 0 IS NULL, NULL IS NULL;  0,0,1Değer boşsa 0 değer varsa 1 verir.
BINARYSELECT BINARY 'a' = 'A';0Harflerin binary kodlarını karşılaştırır.
CONCATSELECT CONCAT('Merhaba',2);Merhaba 2Birleştirme işlemi yapar.
Bitwise OR(|) SELECT 29 | 15;31Sayıların binary karşılığının veya(or) kapısı ile işleme sokulması
Bitwise AND (&) SELECT 29 & 15;  13Sayıların binary karşılığının ve(and) kapısı ile işleme sokulması
Bitwise XOR(^) SELECT 55 ^ 25Sayıların binary karşılığının veyadeğil(xor) kapısı ile işleme sokulması
BIT_COUNT(N)SELECT BIT_COUNT(29)4Rakamı İkilik tabanda ki karşılığındaki 1 lerin sayısını verir.
REGEXPSELECT 'balomerci' REGEXP 'omer' ;1Cümlenin içindeki kelimeleri aratır varsa 1 yoksa 0 değeri verir. 
LIKESELECT * FROM `ogrenci` WHERE adi like 'A%'ogrenci' tablosunun 'adi' sütununda A ile başlayanları sıralar.
BETWEN…AND SELECT * FROM `ogrenci` WHERE ono BETWEEN 6 and 11ogrenci' tablosunun 'ono' sütununda 6 ile 11 arasındakileri sıralar.
DIVSELECT 5 DIV 2; 25 / 2 sonucunu yuvarlayarak yazar.
MOD (%) SELECT 25 % 2125/2' nin kalanını yazar.
+SELECT 2+1;3Toplama işlemi
-SELECT 2-1;1Çıkarma işlemi
*SELECT 3*2;6Çarpma işlemi
/SELECT 10/2;5Bölme işlemi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder